Člověku, který prošel procesem zrození na tuto nádhernou planetu, se někdy může zdát, že svět je jen jakousi více či méně skvělou mentální zkušeností. A tak by bylo jistě zajímavé zjistit, kolik z nás, lidských bytostí, dokáže využívat nejen svoji hmotnou část-tělo, ale pracovat i s hmotu řídícím polem vysokých duchovních - spirituálních energií. A to za pomoci meditačních praktik, vizualizace, uschopněné a rozvinuté představivosti, ale i definice přání-modlitby. Je evidentní, že jen na této vysoké úrovni energetického vyzařování se může spirituálně rozvinutý jedinec kladně spojit i s energiemi jiných lidských jedinců a ovlivnit tak dění tohoto světa směřováním k Dobru. Bohužel ve školách se této práci dítka neučí.
   Současný pozorovatel se může snadno domnívat, že na počátku našeho třetího tisíciletí duchovní krize člověka vrcholí. Ostatně, kdo by v prvé polovině dvacátého století věřil, že po všech těch drastických a bolestiplných zkušenostech a utrpení dvou světových válek, bude lidstvo jen dočasně poučené a umravněné. Takže i dnes znovu stojíme před vážnými společenskými krizemi a Zákon Změny i Zákony zrychleného vývoje stále silněji ovládají celý svět. Přistoupíme-li na myšlenku, že Vesmír je ovládán jakousi „Idejí“, ve své podstatě božskou, lze připustit, že jsou v ní veškeré možnosti vývoje již obsaženy. Snad už i pro méně duchovně zralé jedince je jasné, že vývoj lidských bytostí probíhá na úrovni fyzické, intelektuální, ale i té nejdůležitější, na úrovni duchovní. Smíme vnímat zajímavé odlišnosti tohoto vývoje různých lidských skupin, ale i národů. Silně pracující intelekt, bez rozvinutí intuice a duchovní - spirituální části člověka, může být však nebezpečný. Vede totiž často k silným projevům tvrdošíjné, sobecké a materialisticky laděné individuality.
Takto jednostranně rozvinutí lidští jedinci jsou ze všech nejneochotnější provést ten vrcholný a tolik kýžený obrat, který naše současná evoluce naléhavě vyžaduje. Bezpochyby se odmítnou připojit k významné práci, což je budování harmonie a světového míru, za spolupráce s ostatními rozvinutějšími bytostmi. To vše ve vzájemném pochopení, toleranci, ochotné pomoci a službě trpícím bližním. Náš současný svět je dnes dokonale a rychle informován a bezohledně psychicky zpracováván všemocným „Králem hrůzy“. Lze tak nazvat na moci peněz zainteresované masmediální a internetové kanály a jejich zdatnou manipulaci s nitrem člověka. Ve svých Prophéties č.72 toto působení „Krále hrůzy“ a současně i vznik terorizmu na planetě předpověděl sám velký prorok-Nostradamus už v šestnáctém století.
 Naše lidské společenství se však zdá být i obdarováno vývojem mikročipů, objevem kvantových procesorů, a tak rychle spějeme k výrobě umělé inteligence. Satelity neuvěřitelných možností krouží a slouží nad zázrakem atmosféry, podmořské i pozemské kabely i potrubí přinášejí potřebné pohodlí a informace do lidských příbytků, ale máma Země už viditelně trpí. Je sešněrována úvazky betonových dálnic a přehlcena světelným i prašným smogem k nevydechnutí. Je rozbodána hlubokými vrty a bezhlavě vysávána a drancována. Po její pokožce se valí lidská těla destruující záplava plechu a železa a atmosféra je infikována exhaláty táhnoucími se za stále většími letadly, plnými kamsi neúnavně migrujících lidí. To vše a rychlý úbytek přírodních zdrojů, vymírání mnoha druhů fauny a flory i zrychlené míšení ras patrně zničí více lidí, než minulé války.
 Ano, my lidé jsme v této době bodu zlomu znejistěli. Už nemá cenu se ptát: „Odkud, kam a proč jdeme?“  Je nutno se zastavit, vydechnout a ve velkolepém vlastním Ztišení si připomenout konečný Cíl existence lidských jedinců na této modře zářící planetě. Je nutno se propojit na nejvyšších úrovních Ducha a pozvednout tak vědomí vlastního Ega do stavu vyššího, do uvědomění si stavu Nadreality. To vše, jak bylo výše uvedeno, za pomoci intelektu, ale hlavně intuice a spirituality, ale též praktik duchovního zrání, což je meditace, trénovaná představivost a vizualizace… Každý myslící jedinec ví, že jen takto bude možno uniknout z pasti Zla, které je výslednicí sobeckosti a poživačnosti všeho druhu. Jen tak je možno opustit nenasytnou soutěživost, která má tendenci přejít do nesmiřitelné bojovnosti, ale opustit též i animální nenasytnost, hrabivost a hamižné lpění, neboť tyto atributy Zla ústí do až vražedné agresivity. Dá se bez nadsázky říci, že jsme schopni takových špatností, k jakým nikdy není přírodou uschopněno žádné zvíře. Toto vše je příčinou našeho utrpení a možné psychické i fyzické záhuby.
Není divu, že toto vše přijímá podvědomě vnímající a ještě duchovně nerozvinutý jedinec s obavou a strachem. Není s podivem že mladí zpanikaření lidé se počnou ohlušovat decibely „hudby-nehudby“ v prostředí připomínajícím zející Inferno. Nelze se divit, že v duchovní bídě a neznalosti  kosmických zákonitostí a zákonů rozvinutého lidství, hltavě konzumují všechny dostupné požitky, vedoucí k chvilkovému zapomnění a opojení, k ukojení ještě nedefinované touhy po něčem Vyšším, po záchytném Bodu Ukotvení. Lze pochopit, že ve svém nerozvinutí, dostředivosti a neurotickém činění prahnou po stále více extravagantních sexuálních praktikách, že prahnou po opojení drogou i zajištění své vratké existence prostřednictvím majetku. Bůh se jim někam vytratil, i se svým deklarovaným ochranitelským otcovstvím a tito neukotvení, mnohdy ateističtí jedinci, jsou vrháni do propastí vlastního nezmapovaného Ega. Připomínají tak bludný korek na vzdutém vlnobití. Nepoznali ještě sebe, nepronikli do svých hlubin, k božskému jádru svých osobností. Tak se tedy živočišný druh-člověk i dnes ještě blíží, bez chtěného vedení a bedlivého naslouchání hrstce Vědoucích, ke kritickému bodu své existence. Je dobré si PŘEDSTAVIT a UVĚŘIT, že křeč jeho materialistické individuálnosti, přehnaná extroverze a agresivní egoismus začne v blízké budoucnosti ztrácet na síle. Uvěřme i ve své neviditelné Učitele a Ochránce. Snad přirozená touha po dobru smyje z mnohých ulpělé heslo…:„Zlo budiž mým dobrem“. Lze jen doufat, že v globálním měřítku neztratíme poslední zbytky duchovních kvalit, díky veřejně a v přímém přenosu projevovaným nectnostem, jakými je lstivost, hrabivost, poživačnost, podpásovectví, netolerance, ale i téměř absolutní ztráta studu, cudnosti, absence pocitu úcty k autoritám a potažmo i cti.
 Obrovské napětí na světských koridorech sílí, ale možná se, díky hromadně předváděným negativitám, vyvíjí i víra v silný duchovní potenciál člověka i v láskyplný zásah Kosmických Sil, v řízeném a přesně načasovaném Zásahu. Ten by měl lidstvo dovést ke kýženému  rozvoji intelektuálnímu, intuitivnímu a duchovnímu, k rozvoji spirituality a tím i pochopení bližního svého, ale též k pochopení nevyvratitelných zákonů Bytí, což je „Velkým a věčným Cílem“ naší budoucí existence. Dotkněme se tedy ještě dnes naší živé mámy Země, která nás po tisíciletí vine ke svým, pryskyřicí, mořským vánkem, mlékem a květinami navoněným prsům… a ona nám  rychle pomůže k Velkému Prozření… Vždyť i jistota naší smrti může být přijata s pokorou a s vděčnosti plným vědomím, že vrcholným obdarováním v našich životech byla možnost, zde, na Modré perle vesmíru… milovat!Zpět na články
 
© 2009-2021   Bo-žena - All Rights Reserved
grafická úprava RaV, Hodkovičky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one